Integritetspolicy

Unobos syn på Integritet
För Unobo med organisationsnummer 559276-5563 (”Unobo” ”Vi” ”vi”) är det av högsta vikt att
skydda sina anställdas, kunders och övrigas personuppgifter och vi tillämpar och följer
Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 (”GDPR”). Vi eftersträvar en hög nivå av
dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi beskriver också dina
rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Som registrerad är du välkommen att kontakta oss
om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter återfinner du
längst ner i denna policy.

1 Begrepp och definitioner
1.1 Behandling: en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande Personuppgifter eller
uppsättningar av Personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom
insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring,
framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller
tillhandahållande på̊ annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller
förstöring.
1.2 Känsliga personuppgifter: Känsliga Personuppgifter är sådana som avser ras eller etniskt
ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening
och Behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en
fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om sexualliv eller sexuell läggning.
1.3 Laglig grund: Behandling är endast laglig om den sker med Laglig grund. De grunder som är
relevanta för Bolaget anges nedan. För att Bolaget ska kunna Behandla Personuppgifter krävs
antingen den Registrerades samtycke/eller att Behandlingen är nödvändig för:
– att fullgöra ett avtal som den Registrerade är part i,
– att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den Personuppgiftsansvarige,
– ändamål som rör den Personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen,
om inte den Registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre
och kräver skydd av Personuppgifter, särskilt när den Registrerade är barn.
1.4 Nödvändig: Behandling ska endast utföras i den utsträckning det är Nödvändigt för ett visst
ändamål. Med Nödvändig ska under GDPR förstås att Behandlingen medför
effektivitetsvinster. En Behandling ska därför inte anses vara Nödvändig om ändamålet kan
uppnås lika enkelt och billigt utan att Personuppgifter Behandlas.
1.5 Personuppgift: varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person
(”Registrerad”), varvid en identifierbarfysisk person är en person som direkt eller indirekt kan
identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett
identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online identifikatorer eller en eller flera
faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska,
ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
1.6 Personuppgiftsansvarig: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller
annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för
Behandlingen av Personuppgifter; om ändamålen och medlen för Behandlingen bestäms av
unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt kan den Personuppgiftsansvarige eller de
särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller i
medlemsstaternas nationella rätt.
1.7 Personuppgiftsbiträde: en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller
annat organ som Behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning.
1.8 Personuppgiftsbiträdesavtal: ett skriftligt avtal eller annan rättsakt som är bindande för ett
Personuppgiftsbiträde gentemot en Personuppgiftsansvarig och som upprättats enligt artikel
28 av GDPR. Personuppgiftsbiträden och Personuppgiftsansvariga ska alltid ingå
Personuppgiftsbiträdesavtal.
1.9 Registrerad: den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom en viss
Personuppgift.

2 Personuppgifter Unobo samlar in samt ändamål med respektive behandling
Personuppgifter Unobo inhämtar från dig
2.1 Unobo inhämtar i första hand Personuppgifter direkt från dig som kund. Exempel på
personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som
mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysisk adress. Unobo är Personuppgiftsansvariga för
alla personuppgifter som vi samlar in direkt från kunder, partners och anställda. För det fall
Unobo använder Personuppgiftsbiträden ingås alltid skriftliga Personuppgiftsbiträdesavtal
med Personuppgiftsbiträdet.
Personuppgifter Unobo inhämtar från andra källor
2.2 Vi kan komma att uppdatera dina uppgifter från andra offentliga register, till exempel
BisNode, om det är Nödvändigt för att upprätthålla god registervård.
Personuppgifter vi behandlar som personuppgiftsansvariga
2.3 Unobo behandlar personuppgifter rörande sina anställda för att kunna administrera
anställningsförhållandet;
2.4 Unobo behandlar dina personuppgifter för att ge dig som användare en bättre upplevelse av
våra webbplatser;
2.5 Vi behandlar även personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan närsomhelst meddela
oss att du inte vill motta sådan från oss och i varje utskick som sker digitalt finns en länk där
du kan avregistrera dig från ytterligare utskick;
2.6 Om du har registrerat dig för att motta nyhetsbrev från oss eller för att få information om
bostadsprojekt kommer vi att behandla de uppgifter som behövs för att administrera detta så
länge du inte avregistrerar dig eller meddelar oss att du inte längre vill motta sådan
information;
2.7 Vi kan komma att behandla din personuppgifter för att en köpare/säljare av fastigheten du
bor i ska kunna undersöka förutsättningarna för att genomföra köp/försäljning av
fastighetsbestånd;
2.8 Unobo behandlar dina personuppgifter i syfte att du ska betala skuld du har till oss;
2.9 Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda teknisk support samt för att skydda,
underhålla och utveckla våra IT-system;
2.10 Unobo behandlar dina personuppgifter när ditt företag/förening ska göra affärer med Unobo
i samband med anbud, offerter och avtal;
2.11 Unobo behandlar dina personuppgifter när ditt företag ska godkännas som leverantör och i
samband med avrop/inköp och projektledning;
2.12 Unobo behandlar dina personuppgifter när du eller annan, avseende dig, kontaktar oss via
telefon, e-post eller på annat sätt för att kunna hantera ditt ärende. (Avser ärenden som inte
sker inom ramen för att du har en avtalsrelation med Unobo);
2.13 Unobo behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser såsom
exempelvis bokföringsskyldighet, att uppfylla registrerades rättigheter enligt GDPR eller
skyldigheter vi har som fastighetsägare eller fastighetsförvaltare;
2.14 För att vi ska kunna försvara oss mot rättsliga anspråk, exempelvis garantikrav, raderas eller
avidentifieras personuppgifter som kan ligga till grund för anspråk mot oss när eventuella krav
preskriberats, det vill säga vi sparar uppgifterna under preskriptionstiden;
Personuppgifter vi behandlar som personuppgiftsansvariga men där vi anlitar ett
personuppgiftsbiträde
2.15 Unobos fastighetsförvaltare, Riksbyggen, behandlar dina personuppgifter för att kunna
administrera hyresförhållandet med dig och uppfylla våra skyldigheter som hyresvärd. Vidare
behandlar vi dina uppgifter för att erbjuda och tillhandahålla dig tjänster och service utöver
vad som ingår i hyresavtalet;
2.16 Unobos fastighetsförvaltare, Riksbyggen, behandlar dina personuppgifter för att administrera
inloggningskontot och för att förmedla information mellan Riksbyggen och dess användare
samt mellan olika användare. För dig som bor i en fastighet som förvaltas eller tidigare har
förvaltats av Riksbyggen behandlar vi också dina uppgifter för att möjliggöra information
mellan dig som boende och din hyresvärd eller bostadsrättsförening;
2.17 Unobos fastighetsförvaltare, Riksbyggen, behandlar dina personuppgifter för att kunna
administrera din intresseanmälan eller ansökan om bostad eller lokal (inklusive garage, förråd,
parkeringsplatser och andra objekt) samt för att kunna erbjuda dig ett hyresobjekt och teckna
avtal;
2.18 Unobos förvaltare Riksbyggen behandlar dina personuppgifter för att administrera ansökan
om andrahandsupplåtelse.

3 Information som kan lämnas ut
3.1 Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar
för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution eller andra tjänster för
att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av
personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.
3.2 Unobo samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES.

4 Om cookies
4.1 När du använder vår webbplats och/eller app kan det hända att personuppgifter samlas
in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras
informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk
information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem,
webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare.
4.2 Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker
användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Läs mer om
hur cookies används på Unobos webbplats.

5 Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter
5.1 Unobo använder huvudsakligen avtal- och berättigat intresse som Lagliga grunder när
vi behandlar dina Personuppgifter.
5.2 Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att Personuppgifter inte
bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med
Behandlingen. Unobo kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är kund hos
oss.
5.3 Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller
Nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats
in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så p g a andra lagkrav, som
exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög
säkerhet och sekretess.

6 Unobo som personuppgiftsbiträde
6.1 Unobo agerar som Personuppgiftsbiträde i de fall vi samlar in information från andra
Personuppgiftsansvariga för att kunna fullgöra ingångna avtal. Uppgifterna samlas in på
ett säkert sätt och tas bort när vi inte längre behöver dem.

7 Dina rättigheter och val
7.1 Du har som Registrerad rättigheter i enlighet med artikel 15-22 och 34 i GDPR. Detta
innebär att den Registrerade har rätt att utan kostnad begära ett registerutdrag.
7.2 Den Registrerade har även rätt att få sina Personuppgifter rättade eller raderade (rätten
att bli glömd). Rätten att bli glömd gäller inte bokföringsunderlag eftersom Unobo har en
laglig skyldighet att behålla detta underlag i sju (7) år.
7.3 Dessutom har den Registrerade rätt till begränsning av Behandling, rätt till
dataportabilitet och rätt att göra invändningar. Den registrerade ska inte bli föremål för
Behandling som innefattar automatiserat individuellt beslutsfattande inbegripen
profilering.
7.4 Om det sker en personuppgiftsincident som kan leda till en hög risk för den
registrerade ska Unobo utan onödigt dröjsmål informera den Registrerade om
personuppgiftsincidenten.
7.5 Om du är missnöjd med Unobos Behandling av dina Personuppgifter kan du även höra
av dig till Integritetskyddsmyndigheten (https://www.imy.se/).
7.6 Du kan när som helst avstå från att ta emot marknadsföringskommunikation från oss
genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post och SMS kommunikation som vi
skickar dig. Du är alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att tacka
nej till vår kommunikation.

8 Kontaktuppgifter till Unobo eller dataskyddsombudet
8.1 För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du
välkommen att kontakta oss via mejl till magnus.petersson@unobo.se.
8.2 Om du vill komma i kontakt med vårt dataskyddsombud ber vi dig att postalt kontakta advokat Dag Wetterberg, Wetterberg advokatbyrå, Villagatan 19, 114 32 Stockholm. Vill du hellre mejla når du honom på dag@wetterberg-advokat.se.