Miljömässig hållbarhet

Unobo har genom sin verksamhet en påverkan på miljön och klimatet. Våra största åtgärdsområden handlar om energiförbrukning i våra fastigheter och förbrukning av material och resurser vid renoveringar. Såklart kommer också en påverkan genom våra hyresgäster och hur de använder våra fastigheter. Här arbetar vi med att underlätta för dem att leva ett mer miljömässigt hållbart liv.

Fastigheterna

På Unobo ställer vi höga kvar på miljöstandard på våra fastigheter. Då vi är en beställarorganisation säkerställer vi att miljö och kvalitetsstandarder finns med i alla avtal med våra samarbetspartners och att vi i nära dialog med dem ser till att avtalskraven efterlevs. Förvaltningen ska alltid ske i enighet med Unobos hållbarhetspolicy och eventuella avvikelser från denna ska anmälas och korrigeras därefter för att linjera med vår policy och rådande avtal.

Som fastighetsägare har vi stor inverkan på både miljön och sociala förhållanden i och kring våra fastigheter, men också ett ansvar för att se till att våra medarbetare och underleverantörer har det bra på jobbet, att mänskliga rättigheter efterlevs och att korruption eller andra finansiella oegentligheter inte ska förekomma i vår eller våra samarbetspartners organisationer. Allt för att leva upp till vår vision och nå våra mål. Sedan starten har vi ett krav på att alla våra nybyggnadsprojekt ska vara miljöcertifierade enligt Sweden Green Building Councils Miljöbyggnad Silver eller vara Svanenmärkta. Detta för att försäkra oss om att våra nybyggnadsprojekt har en bra miljömässig standard redan från början, tack vare att de granskats av en tredjepartsaktör. Vi arbetar också för att miljöcertifiera delar av våra äldre fastigheter efter att större renoveringar genomförts.

Renoveringar görs löpande med fokus på att förbättra miljöstandarden i våra äldre fastigheter. När vi renoverar gör vi det från grunden för att säkra långsiktigt hållbara boendemiljöer. Vår filosofi är att renovera i rätt ordning, så att vi inte behöver renovera igen i en nära framtid.

Energieffektivisering

Vårt mål är att vi – trots att vårt bestånd växer – inte ska öka vår energianvändning. Vi följer noga detta arbete och har i våra förvaltningsavtal ett kvalitetsmål om att alla våra samarbetspartner, tillsammans med oss, ska arbeta aktivt för att energieffektivisera våra fastigheter.

Utifrån en energikartläggning som gjordes under 2019 har vi identifierat möjliga projekt fram till 2025 och tagit fram underhållsplaner för aktuella fastigheter. Några exempel på investeringar är tilläggsisolering av vindar, införande av ny värmeåtervinning samt utbyte av befintliga installationer för värme och luftbehandling med mer energieffektiv teknik. Exempel på löpande underhåll är byte av värmekulvertar, fläktar/luftaggregat och byte av fönster.

Gällande våra nyproducerade fastigheter ställer vi idag krav på att det ska finnas installerade solceller och tillgång till laddstolpar. I flera äldre fastigheter är installation av solceller medtaget i underhållsplanerna. Under 2022 påbörjades installation av solceller på fastigheten Släggan i Höganäs och ytterligare projekt rullar igång under 2023. Projekt i planeringsstadiet är bland annat Dalhem i Helsingborg, Ribby i Haninge samt Runstaven och Värdshuset i Jönköping. Omfattande investeringar har även gjorts i vårt bestånd i Skellefteå, med konvertering av ett område från direktverkande eluppvärmning till vattenburen värme med fjärrvärme, samt i ett område nya ventilationsanläggningar med värmeåtervinning.

Unobo har även ägarandelar i en vindkraftpark vilket ger oss god tillgång till grön el. Ägandet i vindkraftsparken genererade 8 338 MWh under 2022, vilket motsvarar strax över Unobos fastigheters totala användning av fastighetsel. Under 2021 – 2025 uppgår våra investeringar i energiprojekt till 200 miljoner kronor. Detta som ett led i vårt mål att i det äldre fastighetsbeståndet minska vår energianvändning med 1,5% per år och med 17% fram till 2030 i förhållande till referensåret 2019. Under 2022 nådde vi en kumulativ besparing sedan 2019 på 9.3% vilket innebär att vi kommit mer än halvvägs.

Vi arbetar också vidare på att utvärdera den faktiska klimatpåverkan av vår energianvändning och hoppas inom en snar framtid kunna beräkna en faktisk reduktion av koldioxidekvivalenter av vår minskade användning och även sätta ett värde på detta kopplat till priset på utsläppsrätter.

Hyresgästerna

Som hyresvärd ska Unobo skapa förutsättningar för våra hyresgäster att leva ett hållbart liv. Att säkerställa att lägenheten de bor i är så hållbar som möjligt är en bra utgångspunkt, men vi erbjuder även flera olika lösningar som underlättar för hållbara val i vardagen. Unobo tillhandahåller t.ex. alltid återvinningsrum med flerfackssortering. Vid renoveringar byter vi till vattenbesparande kranar i kök och badrum.

I fastigheter certifierade enligt Miljöbyggnad Silver är det krav på att tillhandahålla laddstolpar vid fastigheten, men Unobo ser ständigt efter fler möjligheter att kunna erbjuda el- och hybridbilsladdning. Laddstolpar har installerats vid fastigheterna Storkåge och Orkestern i Skellefteå och Risgrynet i Linköping. Fler fastigheter i vårt bestånd är under utredning och kommer få laddstolpar installerade under de närmaste åren.

Under 2022 lanserades Unobos boendeapp som öppnat upp för nya möjligheter för våra hyresgäster att leva mer hållbart. Till exempel kan hyresgästerna nu kommunicera med sina grannar för att uppmuntra till delningsekonomi, så som att låna verktyg av varandra eller byta, skänka eller sälja inredning, kläder eller annat. I fastigheten Kornknarren i Västerås har de boende även tillgång till bilpool.

FN:s Globala hållbarhetsmål – Miljö

Genom vårt arbete med att förbättra och utveckla vårt fastighetsbestånd, med fokus på renovering, energieffektivisering och att möjliggöra för våra hyresgäster att leva hållbart, bidrar vi till fyra av FN:s globala hållbarhetsmål:

7. Hållbar energi för alla
11. Hållbara städer och samhällen
13. Bekämpa klimatförändringarna
15. Ekosystem och biologisk mångfald