Social hållbarhet

Som fastighetsägare har vi en viktig roll att spela i att se till att våra hyresgäster känner sig nöjda och trygga och att vi tillhandahåller bostäder för människor i olika situationer i livet. Några av de viktigaste frågorna vi arbetar med på det här området är ansvarsfull hyressättning, trygghetshöjande insatser och att finnas där också för människor i utsatta situationer.

Tryggheten

Att våra hyresgäster ska känna sig trygga i och kring sitt boende är en av våra högst prioriterade frågor. Därför har vi stort fokus på att samverka med boende för att hitta olika former av trygghetsskapande lösningar. Genom att skapa öppna och trivsamma platser där människor vill vara byggs en gemenskap och ett ägandeskap för området där man bor som bidrar till att öka tryggheten och nöjdheten med boendet. Därför arbetar vi med att höja standarden i gemensamma utrymmen och utemiljöer.

Vi genomförde det nationella informationsprogrammet Huskurage i hela vårt bestånd under sommaren 2022. Syftet med detta är att minska våld i nära relationer genom engagemang från grannar. Vi arbetar också för att ha etablerade samarbeten enligt Grannsamverkansmodellen i så stor del av beståndet som möjligt. Grannsamverkan är en metod för att minska brott som bygger på engagemang från boende och samarbete.

Hyressättning

Att ha råd att bo i sin lägenhet efter renovering är en central fråga i debatten idag. Det finns inga enkla lösningar på det här området. Men på Unobo ser vi vikten av att arbeta med renoveringsprojekten och hyressättningen på ett sätt som balanserar behoven av att renovera med befintliga hyresgästers förutsättningar att bo kvar.

Alla lägenheter är någon gång i behov av renoveringar och standardhöjningar, men vi anser att en renovering inte behöver göras så att standarden ligger på nyproduktionsnivå. Därför erbjuder vi våra hyresgäster renovering i olika nivåer vid en standardhöjning så att man som hyresgäst kan välja en standardhöjning som man tycker passar behov och plånbok bäst.

Sveriges allmännytta

Unobo är nybliven associerad medlem i Sveriges Allmännytta. För oss är detta ett viktigt steg då vi därmed deklarerar att vi vill vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle. Genom medlemskapet kommer förpliktelser om ett aktivt fastighetsägarskap och att också stötta människor i utsatta situationer med boende och därmed en trygg plats i livet. Vi har också direkt medlemsnytta från Sveriges Allmännytta.

Huskurage

I Sverige anmäls i snitt drygt femtio fall av våld mot en närstående om dagen. Det är fler än två i timmen. Dygnet runt, året om. Var tredje vecka mördar en man sin partner och oftast sker mordet i hennes eget hem. Det dödliga våldet har oftast föregåtts av allvarligt våld tidigare – som hade kunnat förhindras.

Huskurage grundades 2014 och både före och efter det har berättelserna om hur grannars agerande för att stoppa våld varit många. Grannar har ofta varit avgörande för att stoppa, larma och också rädda liv. Med Huskurage får fler veta mer om hur vi kan agera – en kunskap som är helt avgörande för att få stopp på det våld som sker runt omkring oss varje dag.

Projektet är ett tydligt avståndstagande från våld mot närstående. Det ökar kunskapen om våldet som sker bakom stängda dörrar och ger också ökad kunskap om vad grannar kan göra vid oro för att någon far illa. Med Huskurage kan de boende känna sig mer trygga i att misshandel inom hemmets fyra väggar inte accepteras och att fler kommer att agera vid oro för att barn eller vuxna far illa.

Läs mer på: www.huskurage.se

Medarbetare

Unobo är en liten intern organisation men en stor beställare av underleverantörstjänster. Detta ställer extra höga kvar på att vi ser till att all den personal vi anlitar har det bra på sitt uppdrag för oss. Vi har etablerade föreskrifter i avtal med våra samarbetspartners, bl.a. om systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi för sedan kontinuerlig dialog med våra partners genom fastlagda mötesstrukturer och återkommande rapportering. Avvikelser från avtalet ska anmälas för att kunna korrigeras till enighet med avtalet och våra policys beträffande arbetsmiljö.

Det är också viktigt att de arbetar i god arbetsmiljö. Därför ser vi till att endast arbeta med CE-märkta produkter, produkter som är listade hos Sunda Hus och produkter som är godkända av Astma- och Allergiförbundet eller är miljöcertifierade av annan tredjepartsaktör.

När det kommer till vår egen personalstyrka ser vi att det är viktigt att arbeta med både deras välmående och deras kompetensutveckling. Bland annat har vi extern föreläsande medverkan på våra arbetsplatsmöten, så att våra medarbetare kunnat bli än bättre på att se utvecklingspotentialen och prioritera åtgärder i vårt fastighetsbestånd.

Unobo arbetar också för att säkra att vi bidrar till upprätthållandet av FN:s deklaration för mänskliga rättigheter samt har ett etablerat arbete för motverkande av korruption. Detta står med i alla våra avtal med samarbetspartners och styrs av policydokument gällande finansiering, skatter, redovisning samt policy om jämställdhet och mångfald.

Sociala förhållanden

I vår roll som ansvarsfull fastighetsägare och med insatser för ökad trygghet och trivsel bidrar vi till följande globala hållbarhetsmål:

11. Hållbara städer och samhällen

 

Medarbetare

Genom arbetet med att säkerställa bra villkor för våra anställda och våra underleverantörer bidrar vi till följande globala hållbarhetsmål:

5. Jämställdhet
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt