Förvaltning av fastigheter

Strategi för förvaltning

Unobo har som förvaltningsstrategi att anlita extern part för fastighetsförvaltning genom totalförvaltning som innehåller både teknisk förvaltning och ekonomisk förvaltning. Unobo ska som beställare ställa krav och följa upp så att förvaltning sker med långsiktigt fokus och hög effektivitet. Unobo arbetar för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling så att många människor kan leva ett tryggt och bra liv.

Strategi för tillväxt

Unobo har en långsiktig tillväxtstrategi som huvudsakligen bygger på förvärv av nyproducerade, hållbara hyresfastigheter från Riksbyggen men förvärv från andra utvecklare är möjligt. Vi utvecklar och förtätar också vårt befintliga bestånd. Unobos finansieringsstrategi stödjer bolagets investeringar i det befintliga beståndet och förvärv av nyproducerade hyresfastigheter. Finansieringen ska ske genom en kombination av kassaflöde från den befintliga verksamheten, extern finansiering och nyemission från ägare.

Strategi för marknad

Unobo utvärderar årligen beståndet och vilka orter bolaget ska fokusera på. Unobo strävar efter att ha bestånd med minst 400–500 lägenheter på varje ort för en effektiv förvaltning samt god närvaro och marknadskännedom. På flera av Unobos befintlig orter finns planer på att expandera beståndet, samtidigt som ambitionen är att öka närvaron i storstadsområdena där Unobo endast har mindre bestånd i dag. I nära samarbete med Riksbyggen utvärderas projekt som är genomförbara.

Unobos prioriterade befintliga orter med stora innehav är Linköping (1 352 lägenheter), Helsingborg/Höganäs (1 172), Jönköping (1 074) och Umeå (402). I Skellefteå (541) och Östersund (548) finns betydande bestånd som medger en effektiv förvaltning. Tillväxtfokus riktas främst mot orter där Unobo idag endast har mindre innehav eller önskar etablera sig. Generellt gäller att Unobo söker lägen som är lämpliga för hyresrätter i stället för dyra lägen som ger höga hyror och ändå låg avkastning. Lägen lite längre från centrum och med god kollektivtrafik har billigare byggrätter och med planförutsättningar att bygga mer kostnadseffektivt.

Långsiktiga mål

Mål 2025

  • 84% betyg i AktivBo Serviceindex, 79% i produktindex
  • 7 360 lägenheter
  • 736 mkr i hyresintäkter
  • Alla nya hyreshus ska vara miljöcertifierade och ha solceller

Uppnått 2021

  • 79,8% betyg i AktivBo Serviceindex, 74,9% i produktindex
  • 5 604 lägenheter (671 nyproducerade 2021)
  • 387 mkr i hyresintäkter
  • 100% av all nyproduktion miljöcertifierad. Solceller installerade i 3 av 6 tillträdda fastigheter

Renoveringar

För oss på Unobo är det viktigt att våra lägenheter håller god standard. Våra fastigheter ska vara långsiktigt hållbara och bidra till hög trivsel hos både nuvarande och framtida hyresgäster. Därför arbetar vi med att kontinuerligt förbättra och höja standarden i vårt fastighetsbestånd. Utifrån individuella affärsplaner för varje fastighet gör vi både sedvanligt underhåll och standardhöjande investeringar.

Bruksvärdeshöjande åtgärder innefattar t.ex. uppgraderingar av tvättstugor och allmänna utrymmen, nya kommunikations- och bokningssystem, modernisering av elinstallationer, konvertering av direktverkande el som uppvärmning till fjärrvärme, införande av balanserad luftbehandling i bostäder, åtgärder i yttre miljö mm.

Vi investerar årligen i bruksvärdeshöjande åtgärder för att hyresgäster ska trivas i bostaden, men också för att förebygga reparationsåtgärder och minska kostnader för drift och underhåll. När en lägenhet renoveras kommer det också en hyreshöjning för den boende. Standardnivå påverkar hyresnivån. För att skapa förutsättningar att så många som möjligt av våra hyresgäster ska kunna bo kvar hos oss också efter en renovering, får hyresgästerna viss valmöjlighet avseende standard.