Unobos uthyrningspolicy

Följande regler gäller vid uthyrning av bostäder

 1. Lediga lägenheter annonseras på Riksbyggens hemsida och förmedlas i huvudsak via Riksbyggens intressekö (se förtydligande nedan). I de fall avtal tecknas med extern förmedling, såsom kommunal bostadsförmedling, avtalas om den andel lägenheter som ska annonseras och förmedlas av den externa förmedlingen
 2. Grundprincipen för fördelning av lediga lägenheter är att den med längst kötid/ flest köpoäng erbjuds att teckna kontrakt, detta under förutsättning att den sökande uppfyller Riksbyggens kriterier för uthyrning. När kontrakt erhålls nollställs kötiden.
 3. Företräde kan ges till hyresgäster som bott länge i Unobos bestånd ((Tidigare Riksbyggen)(i normalfallet minst 3 år) och skött sitt boende, personer boende i andra kommuner men som fått arbete i kommunen samt personal vid företagsetablering eller företagsutveckling i kommunen.
 4. Vid intresseanmälan i Riksbyggens köportal måste de uppgifter som anges som obligatoriska fyllas i för att anmälan ska vara giltig. Den sökande ansvarar för att lämnade personuppgifter uppdateras vid förändringar. Den som anmäler sitt intresse och därmed placerar sig i kö för att hyra, måste för att behålla sin plats i kön aktivt svara på lägenhetserbjudanden inom utsatt tid, annars förloras kötiden. Vid negativt svar på erbjudande vid 3 tillfällen, placeras den sökande som passiv i 6 månader. Efter 6 månader erbjuds den sökande att återfå sin plats i kön. Intresseanmälan gäller för ett år och måste därefter förnyas, annars gallras anmälan bort.
 5. När ett fastighetsköp blir offentligt läggs det upp en information på hemsidan om när man kan anmäla sitt intresse. Vid nyproduktion skall objekten göras tillgängliga för intresseanmälning. Kötiden räknas från denna tidpunkt.
 6. För att bli godkänd som hyresgäst ska följande krav vara uppfyllda.
  a) Vara minst 18 år.
  b) Inte ha betalningsanmärkningar, skulder, utmätning eller skuldsanering på sin kreditupplysning. Betalningsanmärkningar avseende avbetalade skulder kan eventuellt godkännas beroende på de krav som finns för respektive fastighet.
  c) Den ekonomiska situationen ska vara sådan att sökande ska ha en inkomst som ger en skälig standard efter betalning av hyra. I normalfallet innebär det att sökandes samlade nettoinkomst efter skatt bör överstiga 2,5 gånger årshyran, men detta inkomstkrav kan variera beroende på ort och specifika förutsättningar. Den tilltänkta hyresgästen ska ha inkomst från arbete, pension, A-kassa, aktivitetsersättning eller studiemedel. Andra typer av inkomster, exempelvis sjukersättning, föräldrapenning, bostadsbidrag, etableringsstöd, bostadstillägg, bankmedel, livränta eller liknande bedöms individuellt.
  d) Säkerhet i form av borgen kan komma att krävas.
  e) Sökanden ska vid förfrågan uppvisa referenser från senast egna boende.
 7. Om den sökande misskött sin relation med Unobo kan denne nekas att skriva avtal. Som misskött relation räknas:
  a) allvarliga störningar mot andra hyresgäster
  b) vanvård av lägenhet
  c) hot eller våld mot Unobos personal som lett till polisanmälan
  d) verkställd avhysning
  e) övergiven lägenhet
  f) osant intygande
 8. Vid lägenhetsuthyrning förutsätts att hyresgästen avser använda lägenheten för eget boende. Utgångspunkten är att en och samma hyresgäst endast kan ha avtal om en lägenhet. Riktlinjer för begränsning av antal boende per lägenhet (vuxna och barn under 18 år). Vi tillämpar regler mot trångboddhet för att förhindra osunda boendeförhållanden. Antal personer som ska bo i lägenheten måste vara rimligt i förhållande till lägenhetens planlösning och storlek.
 9. Andrahandsuthyrning kräver tillstånd från Fastighetsägaren. För tillstånd krävs beaktansvärda skäl, exempelvis tillfälligt arbete/studier på annan ort eller längre utlandsvistelse.
 10. Gällande hemförsäkring ska finnas under hela hyrestiden. Ansvar att teckna försäkring åligger hyresgästen.
 1. Uthyrningsregler vid nyproduktion med investeringsstöd
  Vid nyproduktion med investeringsstöd kan andra krav gälla. För fastigheterna Västerås Kornknarren 1, Stenungsund Höga 2:154, Trollhättan Silvaäpplet 6, Trollhättan Ananasäpplet 8, Höganäs Släggan 1, Helsingborg Trumslagarpojken 2 och Helsingborg Cymbalen 1 gäller följande krav avseende punkt 6c: Den ekonomiska situationen ska vara sådan att sökande ska ha en inkomst som ger en skälig standard efter betalning av hyra. Den sökandes inkomster ska grundas på kronofogdens förbehållsbelopp. I förbehållsbeloppet ingår dels boendekostnaderna (hyran) dels normalbeloppet som ska täcka de vanliga levnadsomkostnaderna. Kronofogden fastställer varje år vad normalbeloppet ska vara. Den tilltänkta hyresgästen ska ha inkomst från arbete, försörjningsstöd, pension, A-kassa, sjukersättning, föräldrapenning (lön från anställning uppnår inkomstkravet), etableringsstöd eller studiemedel. Bostadsbidrag och bostadstillägg räknas som inkomst. Andra typer av inkomster exempelvis bankmedel, livränta eller liknande bedöms individuellt.

Förtydligande

Bostadsökande kan anmäla sitt intresse för en hyreslägenhet hos Riksbyggen och hamnar då i Riksbyggens intressekö. Val av hyresgäst sker utifrån hur länge den sökande haft en aktiv intresseanmälan men Unobo (via Riksbyggen) förbehåller sig rätten att välja hyresgäst med förtur.

Uthyrning sker i första hand till privatpersoner eller i förekommande fall till kommunen, om avtal träffas härom.

Undantag från dessa regler kan medges på grund av särskilda skäl, till exempel personer med sociala eller psykiska problem. Då krävs det att det skall finnas stöd och den uppbackning som krävs för att den sökande skall kunna fullgöra sina skyldigheter som hyresgäst.